دوشنبه، 6 مرداد، 1393
نظرسنجی
آیا مطلبی را که در اینترنت جستجو میکردید در این سایت پیدا کردید ؟

بله
خیر
مطالب مفید دیگری را در اینجا یافتمنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء 235

برنامه ريزي درسي, » برنامه ریزی درسی چیست؟

تعاریف مختلفی در مورد واژه برنامه ریزی بیان شده است ، از جمله :

 

ــ برنامه ریزی راهی است برای هدایت حساب شده فعالیت انسان به سوی منظور مشخص

 

ــ برنامه ریزی فراگردی است . دورنگر برای جهت دادن به فعالیت های جمعی

 

ــ طرح تدابیری که بتوان به بهترین صورت از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب استفاده کرد .ــ برنامه ریزی فراگردی است ، مداوم ، حساب شده و منطقی ، جهت دار و درونگر به منظور ارشاد و هدایت فعالیت های جمعی برای رسیدن به هدفهای مطلوب (فیوضات)

 

مراحل برنامه ریزی :

 

 

 

الف) شناخت وضع موجود   ب) تعیین هدف    ج) پیش بینی روشها و وسایل     د) اجرای آزمایش     هـ ) اجرا     و) ارزشیابی

 

 

 

آمایش سرزمین ، برنامه ریزی سرزمین و ترکیب سرزمینی تولید ، اسامی مختلف نوعی برنامه ریزی است که به سرزمین بعنوان عاملی اساسی و تعیین کننده در تأمین اهداف توسعه توجه میکند.

 

 

 

آمایش سرزمین ، هدف «استفاده معقول از فضا و درک کامل ارزش آن برای عملکرد موثر اقتصادی انجام می گیرد و تقسیم کار سرزمینی » یکی از جنبه های مهم آن است .                                   
در ایران آمایش سرزمین « برنامه ریزی و سازمان دادن نحوه اشغال فضا و تعیین محل سکنی انسانها و محل فعالیت و تجهیزات و همچنین کنش های بین عوامل گوناگون نظام اجتماعی ـ اقتصادی است . آمایش سرزمین به خودی خود       نمی تواند هدف باشد بلکه بیان جغرافیایی و هدفهابی است که سیاست دولت تعیین کرده است .

 

آمایش سرزمین در ایران برای تنظیم رابطه بین انسان ، فضا و فعالیت های انسان در فضا انجام می شود . هدف از تنظیم این رابطه « بهره برداری منطقی از کلیه امکانات برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اساس ارزشهای اعتقادی ، توجه به سوابق فرهنگی ، با استفاده از ابزار علم و تجربه در طول زمان است» . آمایش سرزمین تأکید خاصی بر دیدگاه فضایی (مکانی ، جغرافیایی) در برنامه ریزی توسعه و تکامل ملی دارد . آرمان چنین دیدگاهی توزیع و تقسیم جمعیت و فعالیت های عمران در پهنه سرزمین آ اجرای استراتژی بهزیستی برای فرد و جامعه ، استفاده مطلوب از منابع طبیعی و نیروی انسانی در جهت کفایت اقتصادی و اجتماعی است.

 

 

 

ضرورت برنامه ریزی آموزش پرورش:

 

همانگونه که ذکر شد هدف از برنامه ریزی آمایش سرزمین توزیع فعالیت های اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیت در سرزمین با دیدی دراز مدت به منظور بهره برداری بهینه از امکانات آن و همچنین مشخص کردن نقش و مسئولیت خاص هر منطقه بر اساس توانمندیها و قابلیت های آن بطور هماهنگ با دیگر مناطق است . بر اساس این نقش و مسئولیت که حاصل روندهای طبیعی و قانونمند هر منطقه است و همچنین برنامه ریزی های منطقه ای ، برنامه توسعه ملی می تواند در مناطق گوناگون کشور اجرا شود .

 

بنابراین برنامه ریزی آمایش سرزمین بدون برنامه ریزی   منطقه ای عملاً کاربردی نخواهد داشت . به سخن دیگر هدف اساسی از برنامه ریزی آمایش سرزمین ، برنامه ریزی منطقه ای و پیوند دادن آن با برنامه ملی است .

 

 

 

در خصوص ضرورت برنامه ریزی آمایش سرزمین ذکر می شود :

 

1- شناخت سرزمین و حداکثر استفاده از توانایی های بالقوه مناطق در مورد منابع طبیعی و انسانی در جهت تحقق اهداف ملی؛

 

3- تقسیم وظایف تخصصی و تعیین نقش و مسئولیت خاص هر یک از مناطق کشور در جهت تحقق اهداف توسعه ملی و منطقه ای و در نتیجه جلب مسازکت کلی مناطق مختلف برای تحقق اهداف ؛ 

 

2- توزیع بهتر جمعیت برای منابع طبیعی و فعالیت های اقتصادی به منظور افزایش رفاه و توسعه ؛ 

 

4- متخصص کردن مناطق در بعضی از فعالیت ها ، صنایع و شکل دادن به مجموعه ای از مناطق دارای کارکردهای مکمل در جهت تأمین اهداف کلی کشور ؛ 

 

5- تنظیم استراتژی دراز مدت توسعه ملی از ابعاد مختلف ، --- استراتژی توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در گستره زمین ؛ 

 

6- برقراری هماهنگی در برنامه ریزی های توسعه منطقه ای ؛ 

 

7- برقراری هماهنگی بلند مدت در برنامه های میان مدت بخشی ، ایجاد امکان برای تنظیم برنامه های بخشی منطقه ای و ایجاد پیوستگی و ارتباط منطقی بین طرحهای عمرانی ؛

 

8- لزوم توجه به محیط زیست و ضرورت بهره برداری بهینه از منابع طبیعی ؛ 

 

 

 

تنگناهای برنامه ریزی آمایش سرزمین:

 

1- تلفیق برنامه ریزی آمایش سرزمین با سایر انواع برنامه ریزی ضعیف است؛                 
 2- مردم در تنظیم و اجرای سیاستها و برنامه ریزی آمایش سرزمین مشارکت عمومی محدودی دارند .                          
3- انعطاف پذیری برنامه های آمایشی کم است ؛       
4- نظامهای اطلاعاتی منطقه ای با مقتضیات امروز این نوع برنامه ریزی هماهنگی ندارد و هنوز مبتنی بر نیازهای اطلاعاتی برنامه ریزی فیزیکی است ؛ 
5- تعیین مناطق برنامه ریزی دشوار است ؛

 

برنامه ریزی استراتژیک :

 

تعریف استراتژی : در اصل استراتژی برای علم لشکرکشی بکار برده شده است . منظور از استراتژی در یک سازمان ، عبارت است از الگوی تصمیم هایی است که از طریق آن هدفهای آرمانی روبراه سازمان ، خط مشی های اصلی طرحهای منابع عملیات و تدارک و تخصیص منابع برای دستیابی به هدفها تعیین می شود .  

 

اتخاذ تصمیمات استراتژیک بر تبادل و روابط متقابل بین سازمان و محیط تأکید داشته و هدف آن ایجاد رابطه مناسب و منطقی بین این دو عامل است . از اینرو برای اتخاذ تصمیم های استراتژیک باید عوامل گوناگونی که بر محیط تأثیر می گذارند ، همچنین روابط حاکم بر آن و واکنش های بالقوه آن را در برابر عملکرد سازمان مورد توجه قرار داد .

 

از جمله ویژگی های تصمیمات استراتژیک می توان به نامتعارف و فاقد ساخت بودن ، پر اهمیت بودن آنها برای بقای سازمان و پیچیده بودن اشاره نمود .

 

در فرهنگ و بستر نیز استراتژی چنین تعریف شده است : « علم و هنر بکارگرفتن نیروهای سیاسی ، اقتصادی ، روانی و نظامی یک ملت یا گروهی از ملت ها برای حداکثر حمایت از سیاست های اتخاذ شده در جنگ یا صلح »

 

 

 

فرایند تدوین استراتژی:

 

تدوین استراتژی شامل مراحل زیر است :

 

1- بررسی و تحلیل سازمان (بررسی میزان سازگاری فعالیت های گذشته و حال با رسالت سازمان) ؛  
2- تجزیه و تحلیل محیط و ترسیم آینده بر اساس نشانه ها و علائم موجود امروز ؛             
3- ارزیابی نقاط قوت و ضعف سازمان ، فرصت ها و تهدیدها ؛
4- تعیین رسالت و اهداف جدید سازمان ؛      
5- تعیین ساختار سازمانی و فرایند متناسب مدیریت و منابع و سیستم های سازمان ؛
6- تدوین خط مشی های کلی (تعیین چارچوب و اصولی برای اتخاذ تصمیمات کارکنان) ؛                
7- طرح عملیات استراتژیک و تجزیه و تحلیل زمانی ؛
8- تجزیه و تحلیل فاصله ها با اهداف ؛         

 

9- تدوین استراتژی سازمان (اتخاذ الگوی تصمیم هایی که از طریق آن نوع و میزان فعالیت های سازمان ، دامنه فعالیت ها ، توسعه منابع و عملیات ، منابع تخصصی برای تحقق اهداف آرمانی و ویژه و تضمین حیات و بقای سازمان تعیین می گردد).

 

 

 

به این سان ، برنامه ریزی استراتژیک شامل تصمیمات بنیادی درباره ماهیت اصلی سازمان است ، تصمیماتی که مبتنی �شنبه، 24 دي، 1390
بازدید : 1398
لذت اشتراک گذاری

ارسال به بلینک لیست ارسال به خوشمزه ارسال به ديگ ارسال به فرل ارسال به ردديت ارسال به تکنوراتي ارسال به یاهو مای وب ارسال به 100 درجه کلوب ارسال به بالاترین ارسال به دنباله ارسال به مهندس ارسال به استامبل ارسال به نتوز ارسال به فرندفید ارسال به تویتر ارسال به فیس بوک ارسال به سیمپی ارسال به Windows Live اشتراک گذاری در گوگل ارسال لینک از طریق یاهو مسنجر برای دوستان ارسال به سرویسهای دیگر

اختیارات

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


Comments


بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .